office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

проектиранеБГ Индустриъл груп  извършва пълен пакет услуги по проектиране на промишлени съоръжения с различни нива на сложност.

На всички етапи на проектиране в строителството се използват най-съвременните проектни и  технически решения, предназначени за получаване на максимален икономически резултат. 

Пакетът от дейности, извършвани от БГ Индустриъл груп, е насочен към максимизиране на икономическия резултат.

 

проектиранеПредпроектни работи

определяне на възможни варианти за строителство (реконструкция);

разработка и съгласуване на предварителното разполагане на строителния обект на площадката;

разработка на предпроектни решения;

разработка на технико-икономическа обосновка на инвестицията;

 

Разработка на проектно сметна документация

проектиране

съвместна работа при проектирането и строителството с клиента;

разработка на структурни инженерни чертежи;

разработка на проект за вътрешни и външни мрежи и комуникации;

разработване на проекти за телемеханика, автоматизирани системи за управление на технологичните процеси (АСУТП), автоматизирана система за търговско отчитане на консумацията на енергия;

разработване на раздели по охрана на труда и околна среда;

разработване на проект за организация на строителството и проектните работи;

разработване на проекти за мълниезащита и пожароизвестителни системи;

 

проектиранеСъгласуване и експертиза на проектно-сметна документации

Съдействие за придвижването на строителната документация пред държавни и общински институции.

 

Надзор

БГ Индустриъл груп  също така предоставя авторски надзор и пълна гама от услуги по създаването на високотехнологични, надеждни и икономически ефективни автоматизирани системи за управление на технологически процеси използвани в различни отрасли на промишленото производство.

 

 

проектиранепроектиране