office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

строителствоФирмата предлага пълна гама от строителни работи по изграждане на промишлени съоръжения "до ключ", в това число:

  • подготовка на строителната площадка;
  • изкопни работи;
  • организация на движението;
  • изнасянето на отпадъците разделно;
  • направа на фундаменти;
  • монтаж на технологично оборудване;
  • монтаж на електротехническо оборудване;
  • монтаж на пожароизвестителна и пожарогасителна техника;
  • извършване на работи по реконструкция на съоражения без спиране на технологичния процес;
  • минимални срокове за изграждане и поетапно въвеждане в експлоатация.

Специалисти на фирмата прилагат технически, технологични и строителни решения, които предоставят на Клиента максимална икономическа изгода както по време на строителната фаза така и при по-нататъшната експлоатация на строителното съоръжение.

Във всички етапи на строителството се следи за спазването на правилата за охрана на труда, техника на безопасност и пожарна безопасност на строителната площадка, контрол при монтаж на  оборудването и спазване изискванията на нормативните актове за защита на труда и противопожарна безопасност, както и мониторинг на спазването на екологичните стандарти и изисквания на място.

 

строителствостроителствостроителствостроителствостроителство