office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Проект BG16RFOP002-2.073-3129-C01

 

 

 

На 14.07.2020 г. „БГ Индустриъл Груп“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

            Проектът е насочен към Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

            Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

            Проектът BG16RFOP002-2.073-3129-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е на обща стойност 10 000.00 лв.  Финансиран е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Размерът на европейско финансиране е в размер на 8 500.00 лв. и национално финансиране в размер на 1 500.00 лв.

 

            Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва на 14.07.2020 г. Сумата по финансиране е използвана за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 – покриване разходи за трудови възнаграждения и режийни разходи за м. Март, 2020 г.

 

            Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

 

„БГ Индустриъл Груп“ ЕООД

 

Мартин Станев

Управител

 

 

Техническо отчитане.pdf

Приложение 1.4.pdf