office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Какво правим

БГ Индустриъл Груп е част от международна компания, представляваща световни производители на висококачествено оборудване за индустрията, селското стопанство  и промишлеността в България, Румъния, Сърбия, Македония и Унгария.  Фирмата е специализирана в инженерингова дейност, като реализира проектите от идеята до предаването на обектите в експлоатация. Осъществява гаранционно и сервизно обслужване, самостоятелни и индивидуални технически решения, в зависимост от изискванията на възложителя.

Ние предлагаме:

 • Проучване (посещение на място и обсъждане на продуктовата конфигурация, в съответствие с  вашите специфични нужди);
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Осъществяване на комплексни услуги свързани с проектна и строителна документация,

цялостно изграждане на обекти, технологични линии, оборудване, реконструкция на технологични възли, доставка на единични машини;

 • Пълна логистика на процеса на доставките на оборудване – организиране на транспорт и проверка целостта на доставките;
 • Координация на монтажните работи;
 • Гаранционна и след гаранционна поддръжка на съоръжението;

 • Решения за съхранение и обработка на зърно

  БГ Индустриъл груп е партньор на водеща американска компания BROCK INC, която разполага с богат асортимент от продукти, можещи напълно да отговорят на нуждите по съхранение и обработка на зърното.

  Виж още

 • Промишлен инженеринг

  Фирмата осъществява инженерингова дейност, свързана с проектиране и изграждане на пречиствателни станции за химически и биологично замърсени води, ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. подстанции, трафопостове, кабелни линии и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения.
  Нашата цел е постигане на висока енергийна ефективност във всяка административна или производствена сграда.

  Виж още

 • Енергетика

  БГ Индустриъл груп ще Ви предложи индивидуални решения, съобразазени с наредбите, установените норми и гаранция за качествено извършена електромонтажна дейност.

  Ние предлагаме проучване, проектиране, окомплектоване на оборудване, доставка,  строителство и електромонтаж в областта на енергетиката и комуникациите.

  Виж още

BG Industrial Group. 20 години върхово инженерство

Партньори компании партнери - дилерство

Новини Последни новини

 • Отчет Covid-19

  Проект BG16RFOP002-2.073-3129-C01

   

   

   

  На 14.07.2020 г. „БГ Индустриъл Груп“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

   

              Проектът е насочен към Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

              Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

   

              Проектът BG16RFOP002-2.073-3129-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 е на обща стойност 10 000.00 лв.  Финансиран е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Размерът на европейско финансиране е в размер на 8 500.00 лв. и национално финансиране в размер на 1 500.00 лв.

   

              Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва на 14.07.2020 г. Сумата по финансиране е използвана за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 – покриване разходи за трудови възнаграждения и режийни разходи за м. Март, 2020 г.

   

              Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

   

  „БГ Индустриъл Груп“ ЕООД

   

  Мартин Станев

  Управител

   

   

  Техническо отчитане.pdf

  Приложение 1.4.pdf

  24.09.2020

  Виж още